P E O P L E • R a i m o n d i   L u i g i
foto Raimondi
Luigi Raimondi, my father