P E O P L E • S a v i n o   N i c o l a
foto Raimondi
Nicola Savino