P E O P L E • L u p i   I t a l o
foto Raimondi
Italo Lupi