P E O P L E • L i n p e n g   W a n g
foto Raimondi
Wang Linpeng