P E O P L E • T s u i k i   N o r i k o
foto Raimondi
Noriko Tsuiki